A csoda bűvöletében
eBook - ePub
No longer available |Learn more

A csoda bűvöletében

Richard Dawkins

This book isn’t in the library right now, search for another
Share book
Hungarian
ePUB (mobile friendly)
Only available on web
eBook - ePub
No longer available |Learn more

A csoda bűvöletében

Richard Dawkins

Book details
Table of contents
Citations

About This Book

RICHARD DAWKINS könyve életének els? éveit?l kezdve oxfordi kibontakozásáig kíséri a világhír? tudós pályáját, miközben megismerhetjük Az önz? génig vezet? utat is. Dawkins élénk színekkel ecseteli Afrikában töltött, idilli gyermekkorát, és bemutatja hétköznapinak korántsem nevezhet? ?seit és elb?völ? szüleit. Noha diákkorában Elvis Presley hatására még mélyen vallásos volt, a gimnáziumban már nem volt hajlandó letérdelni a templomban. Az általános és középiskolában is kiváló képzésben részesült, de Oxford hozta el számára az igazi szellemi beteljesülést. Dawkins az ?si angol diákváros egyedülálló oktatási rendszerének tulajdonítja tudományos ébredését. Ez a rendszer arra tanítja a diákokat, hogy kérdezzenek, kételkedjenek, ne vizsgaorientáltan és ne tankönyvekb?l tanuljanak, hanem kutatási eredményekb?l, beszélgetésekb?l és vitákból. Oxfordi tanári és kutatói karrierjében komoly változást hozott az 1973-as év, amikor hosszú áramszünetek sújtották Nagy-Britanniát, így Dawkins hosszabb id?re kényszerb?l szüneteltette a számítástechnikára alapozott kutatásait. Mivel akkoriban általános félreértés övezte a természetes kiválasztódás és a csoportszelekció fogalmát, ezért több tudós m?veinek hatására nekilátott – ahogyan ? önironikusan nevezte – „saját bestsellere” megírásának. Ez volt Az önz? gén. RICHARD DAWKINS 1976-ban üstökösként robbant be a köztudatba Az önz? gén cím? m?vével, amelyet további, kimagaslóan népszer? könyvek követtek, közülük több magyarul is megjelent. Dawkins nemcsak a brit Királyi Természettudományos Társaság tagja, hanem a Királyi Irodalmi Társaságé is. Munkásságáért számos rangos kitüntetésben részesült. 2008-ban vonult nyugdíjba az oxfordi Charles Simonyi Intézetben betöltött professzori állásából, de továbbra is tagja maradt az ugyancsak oxfordi Új Egyetemnek. A Prospect Magazin olvasóinak szavazata alapján a világ els? számú gondolkodójának választot Dawkins els? könyve, Az önz? gén alapjaiban rengette meg a biológiai kutatások világát. Dawkins ebben a kötetben használta el?ször a mém szót a kulturális evolúció alapegységére, a mémelmélet pedig azóta is a kortárs kultúra egyik alappillére. A csoda iránti vágy közelebbi betekintést nyújt a tudós személyes világába, és nyomon követhetjük, milyen élmények és állomások vezettek a 20. század egyik legmeghatározóbb m?vének megszületéséig. ,Az isteni téveszme megjelenése óta Richard Dawkins neve egyet jelent a szigorú kételkedéssel és a »briliáns, szenvedélyes, világos, nem köntörfalazó« vitával.” (San Francisco Chronicle)

Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Simply head over to the account section in settings and click on “Cancel Subscription” - it’s as simple as that. After you cancel, your membership will stay active for the remainder of the time you’ve paid for. Learn more here.
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is A csoda bűvöletében an online PDF/ePUB?
Yes, you can access A csoda bűvöletében by Richard Dawkins in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Social Sciences & Social Science Biographies. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

Publisher
Libri Kiadó
Year
2015
ISBN
9789633106549

Table of contents

Citation styles for A csoda bűvöletében
APA 6 Citation
Dawkins, R. (2015). A csoda bűvöletében ([edition unavailable]). Libri Kiadó. Retrieved from https://www.perlego.com/book/1651714/a-csoda-bvletben-pdf (Original work published 2015)
Chicago Citation
Dawkins, Richard. (2015) 2015. A Csoda Bűvöletében. [Edition unavailable]. Libri Kiadó. https://www.perlego.com/book/1651714/a-csoda-bvletben-pdf.
Harvard Citation
Dawkins, R. (2015) A csoda bűvöletében. [edition unavailable]. Libri Kiadó. Available at: https://www.perlego.com/book/1651714/a-csoda-bvletben-pdf (Accessed: 10 September 2023).
MLA 7 Citation
Dawkins, Richard. A Csoda Bűvöletében. [edition unavailable]. Libri Kiadó, 2015. Web. 10 Sept. 2023.