Är min chef ett barn?
eBook - ePub

Är min chef ett barn?

Transaktionsanalys som ett verktyg för att studera och lösa arbetsrelaterade konflikter

Stefano Calicchio

Share book
  1. Swedish
  2. ePUB (mobile friendly)
  3. Available on iOS & Android
eBook - ePub

Är min chef ett barn?

Transaktionsanalys som ett verktyg för att studera och lösa arbetsrelaterade konflikter

Stefano Calicchio

Book details
Table of contents
Citations

About This Book

Varför beter sig människor på ett visst sätt på jobbet? Vad är deras motiv? Finns det någon metod som kan användas för att sätta ramarna för de olika attityder och handlingar som individer inom företagsorganisationer har, för att kunna hantera dem på ett sådant sätt att de främjar situationer med ömsesidig nytta och synergi? Den teoretiska modellen för transaktionsanalys skapades för att besvara frågor som dessa, dvs. för att erbjuda en operativ tillämpning av några av de viktigaste upptäckterna inom den dynamiska psykologin och de därmed sammanhängande mekanismerna för hur vårt psyke fungerar. Denna operativa handbok förklarar hur man bättre kan förstå vilka motiv som driver människor att fatta beslut på arbetet, vilka de relativa existentiella positionerna är och hur de konstruktiva eller destruktiva spel som oundvikligen äger rum inom företagen utvecklas. Det slutliga målet är att tillhandahålla inte bara praktiska verktyg för att lösa problematiska och obekväma situationer, utan också ett verkligt sätt att stärka sin egen karriär och mer allmänt personalförvaltningen.

Frequently asked questions

How do I cancel my subscription?
Simply head over to the account section in settings and click on “Cancel Subscription” - it’s as simple as that. After you cancel, your membership will stay active for the remainder of the time you’ve paid for. Learn more here.
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is Är min chef ett barn? an online PDF/ePUB?
Yes, you can access Är min chef ett barn? by Stefano Calicchio in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Business & Business generale. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

Year
2021
ISBN
9791220294133

Table of contents