Förhandling i 4 steg
eBook - ePub

Förhandling i 4 steg

Hur man förhandlar i svåra situationer, från konflikt till överenskommelse i affärer och i vardagen

Stefano Calicchio

Share book
  1. Swedish
  2. ePUB (mobile friendly)
  3. Available on iOS & Android
eBook - ePub

Förhandling i 4 steg

Hur man förhandlar i svåra situationer, från konflikt till överenskommelse i affärer och i vardagen

Stefano Calicchio

Book details
Table of contents
Citations

About This Book

Vad är strategisk förhandling och hur fungerar den? Hur kan man skaffa sig expertis på detta område? Vilken strategi kan man tillämpa för att försöka lösa konflikter på ett sätt som passar alla inblandade parter? I den här guiden hittar du enkla, tydliga och omfattande förklaringar om hur man förhandlar i svåra situationer och vilka de bästa strategierna är som finns tillgängliga idag för att utmärka sig i denna uppgift. Boken tar läsaren vid handen och följer honom/henne genom fyra stegvisa steg, som belyser de viktigaste punkterna i frågan: - Vad en konflikt är och hur den uppstår;
- Vilka är de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till i ett förhandlingsscenario?
- hur man känner igen hindren för en förhandling och hur man löser en konflikt;
- Vilka är de bästa integrerande och fördelande strategierna för att förhandla framgångsrikt. Att lära sig förhandla kan bli en tillgänglig aktivitet för vem som helst, men bara om man vet hur man gör det. Sluta slösa tid bakom tusentals sidor teoretiska manualer och upptäck vad som verkligen betyder något genom enkel, stimulerande och omedelbar läsning.

Frequently asked questions

How do I cancel my subscription?
Simply head over to the account section in settings and click on “Cancel Subscription” - it’s as simple as that. After you cancel, your membership will stay active for the remainder of the time you’ve paid for. Learn more here.
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is Förhandling i 4 steg an online PDF/ePUB?
Yes, you can access Förhandling i 4 steg by Stefano Calicchio in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Business & Business General. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

Year
2021
ISBN
9791220295031

Table of contents