Tänk och investera som Warren Buffett
eBook - ePub

Tänk och investera som Warren Buffett

Handboken som avslöjar tankesättet och tankestrategierna hos den störste investeraren genom tiderna

Stefano Calicchio

Share book
  1. Swedish
  2. ePUB (mobile friendly)
  3. Available on iOS & Android
eBook - ePub

Tänk och investera som Warren Buffett

Handboken som avslöjar tankesättet och tankestrategierna hos den störste investeraren genom tiderna

Stefano Calicchio

Book details
Table of contents
Citations

About This Book

För första gången ägnas en monografi helt och hållet åt den psykologiska, strategiska och operativa aspekten hos en man som har lyckats ackumulera en sagolik förmögenhet och slå marknaden år efter år under en så lång tidsperiod att det inte verkar verkligt. Att tänka och investera som Warren Buffett kan äntligen öppna dörrarna till en värld som är lika spektakulär som den är svårfångad. I den här boken får du snabbt lära dig de teoretiska grunderna, anekdoter och tekniker för att intelligent köpa dina investeringar, skapa skydd mot spekulativa marknadsrörelser.

Frequently asked questions

How do I cancel my subscription?
Simply head over to the account section in settings and click on “Cancel Subscription” - it’s as simple as that. After you cancel, your membership will stay active for the remainder of the time you’ve paid for. Learn more here.
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is Tänk och investera som Warren Buffett an online PDF/ePUB?
Yes, you can access Tänk och investera som Warren Buffett by Stefano Calicchio in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Betriebswirtschaft & Business allgemein. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

Year
2021
ISBN
9791220299060

Table of contents