En enkel metod för att investera på finansmarknaderna
eBook - ePub

En enkel metod för att investera på finansmarknaderna

Hur du lär dig hur en onlinehandlare arbetar och upptäcker grunderna för framgångsrik handel

Stefano Calicchio

Share book
  1. Swedish
  2. ePUB (mobile friendly)
  3. Available on iOS & Android
eBook - ePub

En enkel metod för att investera på finansmarknaderna

Hur du lär dig hur en onlinehandlare arbetar och upptäcker grunderna för framgångsrik handel

Stefano Calicchio

Book details
Table of contents
Citations

About This Book

Är du intresserad av finansiell handel men vet inte var du ska börja? Vill du ta reda på hur man blir en professionell näringsidkare och hur marknaderna fungerar? Vill du skapa ett alternativt företag utan tidsbegränsningar och utan chefer som kontrollerar dig? Onlinehandel kan vara lösningen du letar efter! Men var försiktig: det är ingen lätt verksamhet och den är inte för alla. Den här guiden är utformad för att ta dig i hand och introducera dig till aktiehandelns värld. I den förklaras alla grundläggande begrepp för denna verksamhet, från operativa strategier till de marknader som du kan verka på. Från ordertyperna till förklaringen av böckerna och valet av mäklare. Från studierna av aktiemarknadens utveckling till begreppen penninghantering och riskhantering.
All information är enkel, praktisk och lättillgänglig, så att du snabbt kan skaffa dig de första kunskaperna. Sluta slösa tid på samma frågor och ta reda på om handel är rätt för dig med den här guiden.

Frequently asked questions

How do I cancel my subscription?
Simply head over to the account section in settings and click on “Cancel Subscription” - it’s as simple as that. After you cancel, your membership will stay active for the remainder of the time you’ve paid for. Learn more here.
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is En enkel metod för att investera på finansmarknaderna an online PDF/ePUB?
Yes, you can access En enkel metod för att investera på finansmarknaderna by Stefano Calicchio in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Business & Business General. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

Year
2021
ISBN
9791220293518

Table of contents